Produksjon og gjenfangst

Utsettinger av smolt har pågått årlig siden 2000. Smoltproduksjonen er basert på genmateriale av Vossolaks fra genbanken. Hensikten med smoltutsettingene fra Voss klekkeri var i utgangspunktet merkeforsøk for å bestemme overlevelse i forhold til utsettingssted og effekter av lakselus, men har samtidig tjent som kultiveringstiltak for å bygge opp gytebestanden.

I femårsperioden 2009-2013 har Vossolaugets forsterkingstiltak bidratt til en betydelig økning i kultiverings-innsatsen gjennom produksjon og utsetting av til sammen 558 000 smolt. En oversikt over det totale utsettet av Vossosmolt i perioden 2000-2015 og med planlagt utsett til 2020 er gitt i Figur 1.

fig 1

Figur 1. Produksjon og utsetting av Vossosmolt har foregått i årene 2000-2015, og planlegges å fortsette ut 2020. Forsterkingstiltaket i regi av Vossolauget er markert med grønne søyler og foregikk i 5-årsperioden 2009-2013.

Som en direkte følge av forsterkingstiltaket er innsiget av Vossolaks økt betydelig fra og med 2011 da mellomlaksen fra utsettet i 2009 ga et spesielt stort innsig med registreringen av hele 1180 laks i forsknings-nøtene plassert utenfor innløpet av Vosso-vassdraget. Det rekordstore innsiget skyldes ikke bare økt antall smolt satt ut, men særlig at sjøoverlevelsen for smolten som vandret ut i 2009 var spesielt god, ikke bare i Vosso men også i en rekke andre Vestlandselver. I årene 2012-2015 ble det registrert hhv. 584, 449, 294 og 348 laks i nøtene, og beregningene tilsier at gytebestandsmålet på 2110 kg hunnlaks ble nådd med god margin i perioden (se Figur 2). Av laksen i innsiget stammer om lag 80-90 % av fangstene fra utsatt smolt. Resultatene så langt viser derfor at strategien som er valgt med stor-skala smoltutsett fungerer etter hensikten. Håpet er at tilbakevandringen skal føre til en betydelig økt naturlig smoltproduksjon som igjen vil bidra til å nå det langsiktige målet om å redde Vossolaksen og reetablere stammen som en selvreproduserende, livskraftig og høstbar bestand. For å nå dette målet arbeides det samtidig med identifisering og tiltak mot trusselfaktorer i elv, fjord og sjø.

fig2

Figur 2. Samlet fangst for nøtene som har registret innvandrende laks på strekningen fra Stamnes til Bolstadfjorden i årene 2000-2015.