Julehilsen 2015 til partnerskapet

Vossolauget går nå inn i sitt siste år – 2016. Det første hovedmålet for innsatsen og samarbeidet med Redningsaksjonen for Vossolaksen er oppnådd: Vossolaksen er tilbake i Vossovassdraget i et antall som gjør at gytebestandsmålet for elva er oppnådd de siste 5 årene. MEN – det store spørsmålet gjenstår: Har tiltaket gitt en livskraftig laksebestand som vil overleve gjennom naturlig gyting i elva? Det vil vise seg de neste 3-5 årene. OG – ytterligere spørsmål: Hvorfor forsvant Vossolaksen, og er trusselfaktorene under kontroll?

Det siste spørsmålet er ikke avklart, men Vossolauget tok i 2015 initiativ til et forsøk der vill og kultivert smolt ble radiomerket og sluppet forskjellige steder i vassdraget for å undersøke om vill laksesmolt klarte det kultivert smolt tidligere ikke har klart; å komme seg ut til kysten. Det viste seg imidlertid at mesteparten av smolten stoppet opp og forsvant i Evangervatnet. Dette var ganske overraskende, og har medført diskusjon både om vannkvalitet og forsøksmetode. Vossolauget og Redningsaksjonen tar derfor nå initiativ til et oppfølgende forsøk i 2016 der forskjellige metoder skal benyttes for å verifisere resultatene fra telemetriforsøket. Dette vil bli veldig spennende for å avklare «mysteriet» om Vossolaksens forsvinning, og valg av metoder og gjennomføring vil være avgjørende for å trekke riktige konklusjoner.

Vossolaks 16 kg tatt på flue august 2015
Vossolaks ca. 16 kg tatt på flue 10. august 2015. Foto: Knut Horvei 

Vossolauget har også bidratt som sponsor i et prosjekt i regi av Regionalt Forskingsfond Vestlandet der man har kartlagt lusedynamikken i de ytre fjordområder gjennom flere år, og som har resultert i en anbefaling om å forskyve den felles våravlusinga i Nordhordland med ca. 14 dager. Dette har vært behandlet i Nordhordland fiskehelsenettverk og fått tilslutning fra oppdretterne i området.Vossolauget vil også takke våre utøvende forskningspartnere Uni Research AS og Inaq AS for godt og interessant samarbeid i 2015.

Nils Inge Hitland

Nils Inge Hitland 
Styreleder Vossolauget