Investeringer og drift 2008-2013

Det opprinnelige investerings- og driftsbudsjettet for perioden 2008-2013 var på ca. 10 mill. NOK. Dette var et minimumsbudsjett for produksjon og utsleping av de 5 årsklassene som var planlagt, og hadde en underdekning på ca. 0,6 mill. NOK basert på tilsagnene om finansiering som inngikk i partneravtalen for Vossolauget, og som ble inngått i juni 2008. Det var imidlertid «von i hangande snøre» bl.a. knyttet til en søknad om tilskudd på kr 800.000 fra Sparebanken Vests allmennyttige fond som var levert våren 2008. Stor var derfor gleden og lettelsen da beskjeden kom utpå høsten om at prosjektet var tilgodesett med 1 mill. NOK.

Prosjektet kom altså i gang til tross for et marginalt og underdekket budsjett på ca 10 mill NOK, men som i ettertid sammen med tilstøtende følgeforskning økte til ca 21,4 mill NOK i perioden, dvs. mer enn en dobling av opprinnelig planlagt kostnadsramme. Selve driften har vært ca 0,8 mill NOK lavere enn opprinnelig budsjettert, mens det har vært en økning på investeringssiden med ca 3,2 mill. NOK. Hva skjedde underveis, hva var årsaken til økningen, og hvordan ble kostnadene dekket inn?

Den første kostnadsøkningen kom i forbindelse med utvidelsen av Voss Klekkeri vinteren og våren 2009. Da var allerede den første yngelgruppen på 60.000 stk. overført til Evanger i august 2008, og ble produsert ved at den opprinnelige kapasiteten ved Voss Klekkeri ble utnyttet maksimalt. Produksjons-målsetningen på 150.000 smolt innebar imidlertid at yngelkapasiteten på klekkeriet måtte økes. Opprinnelig skulle økningen dekkes ved å sette opp utendørs kar i et telt plassert i forlengelsen av den eksisterende driftsbygningen, og som kunne demonteres etter at prosjektet var gjennomført. Ledelsen for klekkeriet var imidlertid ikke spesielt begeistret for denne løsningen og ivret sterkt for en permanent løsning med utvidelse av eksisterende driftsbygning.

Bevilgningen fra Sparebanken Vest og lavere driftskostnader i 2008 enn opprinnelig budsjettert, gjorde at styret for Vossolauget vedtok å få utredet nytt tilbygg, samtidig som Voss Klekkeri tok initiativ til å skaffe ytterligere finansiering. Kalkylen ga et kostnadsoverslag på ca kr 950.000 og man lyktes med å hente inn ytterligere kr 445.000 øremerkete midler til nybygget fra BKK, Voss Sparebank, Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland jeger & fisk. Styret ga dermed grønt lys for oppsett av et permanent tilbygg. Egeninnsats var også en vesentlig andel av finansieringen i form av prosjektering og arbeidsinnsats fra lokale entusiaster og oppdrettsutstyr fra partnere og sponsorer i oppdrettsnæringen.

Den nye startfôringshallen ved Voss Klekkeri
Den nye startfôringshallen ved Voss Klekkeri

Driftsleder Geir Ove Henden inspiserer eggene i klekkeskapene som er gitt til prosjektet av Alvestad Marin AS, mens Berit Margrethe Aase røkter yngelen i den nye startfôringshallen med 3 meter karene som er gitt av Marine Harvest Norway AS med tilhørende kraner og koblinger.
Driftsleder Geir Ove Henden inspiserer eggene i klekkeskapene som er gitt til prosjektet av Alvestad Marin AS, mens Berit Margrethe Aase røkter yngelen i den nye startfôringshallen med 3 meter karene som er gitt av Marine Harvest Norway AS med tilhørende kraner og koblinger.

Av øvrige investeringskostnader som har kommet til, kan nevnes ekstrakostnader knyttet til stålanlegget på Evanger, sorteringsmaskin, fiskepumpe, ekstra plastbur med nøter for oppbevaring av undergrupper av smolt i forskningsøyemed, strømsetter på Evanger for å holde merdene isfrie på vinterstid, klekkeskap på klekkeriet, delfinansiering av driftsbil, asfaltering av uteplass ved klekkeriet, pluss en del løpende utstyrsbehov. I sum dreiede dette seg om ca. 2,8 mill. NOK som har vært dekket inn via bidrag fra nye partnere til Vossolauget på ca. 1,3 mill. NOK og øvrige sponsorbidrag i form av kontanter og oppdrettsutstyr for ca. 1,6 mill. NOK.

Dugnadsinnsats for etablering av det merdbaserte smoltanlegget i Evangervatnet
Dugnadsinnsats for etablering av det merdbaserte smoltanlegget i Evangervatnet

Merdanlegget på plass i østre ende av Evangervatnet
Merdanlegget på plass i østre ende av Evangervatnet

Prosjektet var imidlertid også avhengig av de nasjonale genbankene i Eidfjord og Haukvik som oppbevarer stamfisk av den opprinnelige Vossolaksen, og av basisdriften ved Voss Klekkeri. Direktoratet for naturforvaltning har det økonomiske hovedansvaret for disse aktivitetene med BKK som en vesentlig bidragsyter til klekkeriet. Vossolauget samarbeidet også tett med forskningsmiljøene som over lengre tid hadde arbeidet med problematikk knyttet til villaksbestandene i området, slik som Uni Research, Havforskningsinstituttet, NIVA og UiB. Vossolauget var en aktiv pådriver sammen med forskningspartnerne for å innhente eksterne forskningsmidler på over 9 mill. NOK fra forskjellige kilder i denne prosjektperioden.

Tabell 1: Opprinnelig kostnads- og finansieringsplan slik denne var satt opp i 2008, og sammenlignet med den reelle prosjektøkonomien slik den har utviklet seg frem til den planlagte prosjektavslutningen i 2013.
Tabell 1: Opprinnelig kostnads- og finansieringsplan slik denne var satt opp i 2008, og sammenlignet med den reelle prosjektøkonomien slik den har utviklet seg frem til den planlagte prosjektavslutningen i 2013.

Prosjektet har også gjennom hele prosjektperioden nytt godt av en betydelig dugnadsinnsats fra grunneiere, lokale villfiskentusiaster, oppdrettsnæringen og forskningspartnerne. Prosjektet har fått betydelig oppmerksomhet både som et pionerprosjekt for berging av en truet laksestamme, og for det samarbeidet som ble etablert mellom oppdrettsnæring, villfiskinteresser, forvaltning og forskning. Som påskjønnelse for innsatsen ble den samlete redningsaksjonen i 2011 tildelt Fiskeridirektoratets miljøpris under AquaNor.

Utdeling av Fiskeridirektoratets miljøpris under AquaNor i 2011 for samarbeidet om å berge Vossolaksen. f.v. fiskeridirektør Liv Holmefjord, Monika Haugland fra Voss klekkeri og Fylkesmannen, Bjørn Barlaup fra Uni Research og Cato Lyngøy fra Vossolauget. Foto: Vidar Alfarnes
Utdeling av Fiskeridirektoratets miljøpris under AquaNor i 2011 for samarbeidet om å berge Vossolaksen. f.v. fiskeridirektør Liv Holmefjord, Monika Haugland fra Voss klekkeri og Fylkesmannen, Bjørn Barlaup fra Uni Research og Cato Lyngøy fra Vossolauget. Foto: Vidar Alfarnes

Fra partnermøte i Vossolauget på Verpelstad Gård i 2011 med Miljøprisen fra Fiskeridirektoratet. F.v. Håvard Bakke, Bjørn Guldberg, Håkon Tombre, Cato Lyngøy, Jakob Blom, Rune Engevik, Hans Inge Algrøy, Leif Rune Pedersen, Sven-Åge Hauge, Peter Hagen, Arne Staveland, Nils Inge Hitland, Hege Hovland
Fra partnermøte i Vossolauget på Verpelstad Gård i 2011 med Miljøprisen fra Fiskeridirektoratet. F.v. Håvard Bakke, Bjørn Guldberg, Håkon Tombre, Cato Lyngøy, Jakob Blom, Rune Engevik, Hans Inge Algrøy, Leif Rune Pedersen, Sven-Åge Hauge, Peter Hagen, Arne Staveland, Nils Inge Hitland, Hege Hovland 

 Det har vært mye medieinteresse rundt prosjektet. Her er det NRK Hordaland som er på besøk på Bolstad under smoltutslepet. Smoltsleperne Daniel Kvamme til venstre og Ola Kvamme bak. Monika Haugland Voss Klekkeri i samtale med NRK.
Det har vært mye medieinteresse rundt prosjektet. Her er det NRK Hordaland som er på besøk på Bolstad under smoltutslepet. Smoltsleperne Daniel Kvamme til venstre og Ola Kvamme bak. Monika Haugland Voss Klekkeri i samtale med NRK.

 Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen serveres ekte Vossolaks under AquaNor i 2011. Og den var god!! Servitører Tor Solberg og Cato Lyngøy
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen serveres ekte Vossolaks under AquaNor i 2011. Og den var god!! Servitører Tor Solberg og Cato Lyngøy