Prosjektbakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at det mot slutten av 1980-tallet skjedde et sammenbrudd i Vossolaksbestanden. Den egentlige årsaken til sammenbruddet er ikke avklart, men en rekke enkeltfaktorer og hendelser kan ha bidratt både i sum og i forskjellige faser av forløpet.

Disse omfatter overfiske i sjøfasen, kraftutbygging, sur nedbør, senking av Vangsvatnet og veibygging. Etter hvert ble også den offentlige oppmerksomheten rettet mot oppdrettsaktiviteten i området, og spesielt lakselus og rømt laks som mulige trusselfaktorer for villaksen. Dette førte til at oppdretterne i 2005 etablerte Nordhordland Fiskehelsenettverk som gjennom møter og opplysningsvirksomhet mobiliserte til felles våravlusning for å minimalisere risikoen for lusepåslag under smoltutvandringen.

Nettverket ble senere mobiliseringsplattformen for Vossolauget etter et forholdsvis stormfullt møte mellom oppdrettsnæring og villfisk i regi av Møteplass Marin våren 2007. På møtet ble det demonstrert at utslepingen av kultivert Vossosmolt fra Vosso og ut til kysten, som hadde foregått i forsøksskala siden 2001 i regi av Redningsaksjonen for Vossolaksen, ga resultater i form av tilbakevandrende Vossolaks til elva.

Vossolaugets initiativ gikk ut på å forsterke dette tiltaket gjennom utvidelse av yngelkapasiteten ved Voss Klekkeri og smoltproduksjon i Evangervatnet i perioden 2008-2013, dvs. produksjon av 5 årsklasser med smolt for utsleping og slipp ute ved kysten.